พัฒนาทักษะ หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ” (Develop entrepreneurs producing crops with smart farm systems)    (อ่าน 330)

พัฒนาทักษะ หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ” (Develop entrepreneurs producing crops with smart farm systems)

📢📢 ขอเชิญ เข้าร่วมพัฒนาทักษะ หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ” (Develop entrepreneurs producing crops with smart farm systems)

• เปิดรับสมัครบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวน 40 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2564

• หัวข้อการพัฒนาทักษะ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 30 ชั่วโมง)
- ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ
- การประยุกต์ใช้ IoT
- การออกแบบและการจัดการระบบการผลิตพืชในสภาพควบคุมด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

• เข้าร่วมพัฒนาทักษะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• วัน เวลา และสถานที่
รอบที่ 1
วันที่ 3 - 4 เเละ 10 - 11 เมษายน 2564

• วิทยากร :
ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่มีความสนใจในการพัฒนาและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ

• ทักษะที่ท่านจะได้รับ
- มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริม และชี้นำการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
- มีความสามารถในการออกแบบ และสร้างเครื่องมืออัตโนมัติที่จำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเกษตรอัจฉริยะ

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
น.ส.อารยา ชัยศิริ (โทร : 087-771-4169)
น.ส.ทักษิณา อินทรมณี (โทร : 089-863-3631)
อีเมล : irtc@kkusp.com
FB : KKU Science Park
• QR Code สมัครเข้าร่วมพัฒนาทักษะ


อีเวนต์ขอนแก่น
KKL Job

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS