สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มอบบ่อน้ำตื้นตามโครงการแนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน   


    นายเจริญ เพ็งมูลนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ได้ติดตามการลงพื้นที่ของ นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานมอบบ่อน้ำตื้นในโครงการการป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ เพื่อทำบ่อน้ำตื้นด้วยระบบโซล่าเซลล์ แนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (บ่อน้ำตื้น) ประจำปี 2563 ที่แปลงนานายประมวล สีหาวงศ์ เกษตรกรชาวบ้านหนองนาวัว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้รับนโยบายจากกรมฯ มาดำเนินการโครงการดินเค็มบริเวณ ทุ่งเมืองเพีย ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 และลุ่มน้ำย่อยขามเรียน พื้นที่แสนกว่าไร่ เพื่อแก้ปัญหาดินเค็มและปรับปรุงดินเค็มให้มีคุณภาพสามารถปลูกพืชได้ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 – 2563 ปัจจุบัน สามารถฟื้นฟูดินเค็มให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอโนนศิลา อำเภอพล และอำเภอหนองสองห้อง สามารถพัฒนาและฟื้นฟูดินเค็มให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 8 หมื่นไร่

    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ไม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาที่ดินเค็มอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อลดระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ให้น้ำป้องกันไม่ให้น้ำเค็มยกตัวสูงขึ้นจนใกล้ผิวดินและมีผลกระทบกับรากพืชจนพืชตาย และยังได้ประโยชน์รองลงมาคือ นำน้ำใต้ดินที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผัก ผลไม้อายุสั้น เป็นอาชีพเสริม ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มีบ่อน้ำตื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น ปีละ 10 บ่อ และรวมดำเนินมาแล้วทั้งสิ้น 70 บ่อ และเป็นบ่อที่สูบน้ำมาใช้โดยระบบโซล่าเซลล์ ร้อยละ 90 ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกผักและพืชผลทางการเกษตร และอีกร้อยละ 10 เพื่อใช้อุปโภคบริโภค

    ด้านนายประมวล สีหาวงศ์ เกษตรกรบ้านหนองนาวัว ได้กล่าวขอบคุณกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพสามารถสร้างอาชีพเสริมด้านเกษตรและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย.

     เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS