"กรมอุตุฯ" ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อย่างเป็นทางการ   


    เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค) รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓” โดยมีเนื้อหา ระบุว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลม ตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิ ต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

    อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคง แปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS