นักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมฯ (มอดินแดง) กวาด 3 รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานฯ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ   


    เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรม "เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16" และมีการจัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศจากตัวแทน 6 ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ณ อาคารชานเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

    ในปีนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 รายการ ในสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 รายการ ในสาขาชีวภาพและสาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    ผลการแข่งขัน นักเรียนตัวแทนทั้ง 3 รายการ จากรายการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ ในระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานการประชุมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (วทท.47) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รางวัลโล่พระราชทานฯ ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (Best of the Best) โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
(1) นางสาวนนทพร ศรีขา ชั้น ม.4
(2) นางสาวณัฐธิดา เบญจปิยะพร ชั้น ม.5
(3) นายภัทรภูมิ ทับทิม ชั้น ม.6 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กุลธิดา ทองนำ และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ

2. รางวัลโล่พระราชทานฯ ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
(1) เด็กชายธนกร ศิลาพันธุ์ ชั้น ม.2
(2) เด็กหญิงนัยน์ปพร กำหอม ชั้น ม.2
(3) เด็กหญิงวรินยุพา งามเจริญวงศ์ ชั้น ม. 3
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ

3. รางวัลโล่พระราชทานฯ ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
(1) เด็กหญิงอาภรพัฒน์ ธารเลิศ ชั้น ม.2
(2) เด็กหญิงศศิพิมล แสนบน ชั้น ม.2
(3) เด็กชายปิติวรรธน์ กิตติวิมลชัย ชั้น ม.3
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศราวุฒิ ทองลี และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ

    อย่างไรก็ดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีต่าง ๆ ในต่างประเทศในโอกาสต่อไป และจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS