ธปท.อีสานเผยคนอีสานเป็นหนี้พุ่ง เปรียบเทียบ 10 ปี พบยอดทะลุเพดานสูงกว่าทุกภูมิภาค    

ธปท.อีสานเผยคนอีสานเป็นหนี้พุ่ง เปรียบเทียบ 10 ปี พบยอดทะลุเพดานสูงกว่าทุกภูมิภาค ส่วนหนี้พบว่าเน้นไปซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคมากสุด และไม่มีเงินเก็บคนอีสานเป็นหนี้พุ่ง

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ม.ค.2564 นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยการเก็บข้อมูลหนี้ครัวเรือนของคนอีสานจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีนักวิชาการของธนาคารได้รวบรวมเอาไว้โดยเปรียบเทียบกัน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2562 พบว่า คนอีสานมีปริมาณหนี้ครัวเรือนสูงเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ และอัตราการเติบโตของหนี้สูงที่สุดประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบตัวเลข หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปี 2552 พบว่า ภาคอีสาน มีตัวเลขประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท พอปี 2562 พบตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภาคกลาง เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ และภาคใต้เพิ่มขึ้นเพียง 10% 

    “สำหรับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นพบว่าเป็นการก่อหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุดและส่วนหนึ่งจากหนี้เพื่อการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม 2 ใน 3 ของหนี้ทั้งหมดยังกระจุกตัวอยู่ที่หนี้เพื่อที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค ขณะที่จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้ลดลงสะท้อนให้เห็นว่าหนี้ที่สูงขึ้นกระจุกตัวอยู่กับครัวเรือนหรือผู้กู้รายเดิม ตัวเลขผู้เป็นหนี้ ครัวเรือนของภาคอีสานในปี  2552 มีหนี้ประมาณ 263,103  บาท ในขณะที่ปี 2562 มีหนี้ 337,042 บาท ส่วนตัวเลข รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่มีหนี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ แต่ครัวเรือนดังกล่าวกลับมีภาระหนี้เฉลี่ยต่อครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยพบตัวเลขในปี 2552 ครัวเรือนที่มีหนี้มีรายได้ 19,68 7 บาท ส่วนปี 2562 มีรายได้ 3 5, 3 8 1 บาท หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 80%”

    นายประสาท  กล่าวต่อว่า ในขณะที่ครอบครัวที่ไม่มีหนี้มีรายได้ประมาณ  1 3, 6 6 3 บาท  ปี 2562 มีรายได้ 20,382  บาท เพิ่มขึ้น 49 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังพบว่าครัวเรือนที่มีหนี้ยังขาดความระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าจำเป็นและไม่จำเป็น ในขณะที่ครอบครัวที่ไม่มีหนี้รายจ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นยังทรงตัว ส่วนตัวเลขเงินออมพบว่าคนอีสานมีเงินออมน้อย โดยตัวเลขในปี 2552 คนอีสานมีเงินออมประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 2.82 ล้านครัวเรือน ในขณะที่ ปี 2562 คนอีสานมีเงินออมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์หรือคิดเป็น 2.80  ล้านครัวเรือน ส่วนภูมิภาคอื่น ภาคกลาง มีเงินออมมากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ภาคเหนือ 58 เปอร์เซ็นต์ ภาคใต้ 60% 

    สำหรับเงินออมต่อครัวเรือนพบว่าคนอีสานมีเงินออม ในปี 2552 เฉลี่ย ครอบครัวละประมาณ  1,190 บาท ในขณะที่ ปี 2562 คนอีสาน มีเงินออม เฉลี่ยต่อครอบครัว อยู่ที่ 428 บาท นอกจากนั้นมีการตรวจสอบความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจากข้อมูลพบว่า ครอบครัวกว่า 70% มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ สำหรับใช้จ่ายติดต่อกัน 3 เดือน หากขาดรายได้

ก่อสิทธิ์ กองโฉม บังอร กองโฉม /รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS