วัดถ้ำผาแดง (ผานิมิต) บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น   


วัดถ้ำผาแดง (ผานิมิต) บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 บนพื้นที่กรมป่าไม้ เนื้อที่ 3,000 กว่าไร่ โดยที่มาของชื่อวัดเนื่องมาจากช่วงเวลาเย็นๆจะเห็นหน้าผาเป็นสีแดงที่มาจากแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ที่กำลังคล้อยต่ำจะตกดิน ภายในถ้ำก็เป็นหินงอกหินย้อยธรรมดา

ส่วนบริเวณรอบวัดจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงามและบริเวณหน้าผาในช่วงหน้าหนาวเราจะสามารถสัมผัสเมฆได้เพราะเมฆในช่วงหน้าหนาวจะลอยต่ำ

วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มี หลวงตาศิริ อินทสิริ พระที่ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่ากรรมฐาน เป็นเจ้าอาวาส

พระธุตังคเจดีย์ วัดถ้ำผาแดง
ก่อสร้างพระธุตังคเจดีย์ เพื่อให้เป็นมโนภาวนียสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระธุดงค์กรรมฐาน อันเป็นบูรพาจารย์ที่ละสังขารไปแล้ว เช่น หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่สาม อกิญฺจโน หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และ หลวงพ่อสีทน สีลธโน เป็นต้น

พระธุตังคเจดีย์ที่จะจัดสร้างขึ้นที่ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนั้น มีลักษณะเป็นเจดีย์สองชั้น มีทั้งหมด 13 ยอด มีองค์เจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ 12 องค์ ชั้นสองของพระธุตังคเจดีย์จะเป็นห้องเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชั้นหนึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ด้านล่างของพระธุตังคเจดีย์จะเป็นอาคารจอดรถ ยอด 13 ยอดเป็นสัญลักษณ์แห่ง "ธุดงควัตร 13 ข้อ" เจดีย์ 13 ยอด เป็นนัยแห่งธรรม กล่าวคือ ธุดงค์ 13 องค์คุณ เครื่องกำจัดกิเลสส่งเสริมความมักน้อยสันโดษ ข้อปฏิบัติประเภทวัตรที่ผู้สมัครใจพึงสมาทานประพฤติได้มีดังนี้ 
 
- หมวดที่ 1 จีวรปฏิสังยุตต์ (1) ถือใช้แต่ผ้าบังสุกุล (2) ใช้ผ้าเหลือง 3 ผืน 
- หมวดที่ 2 บิณฑปาตปฏิสังยุตต์ (3) เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจำ (4) บิณฑบาตตามลำดับบ้าน (5) ฉันมือเดียว (6) ฉันเฉพาะในบาต (7)ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม
- หมวดที่ 3 เสนาสนปฏิสังยุตต์ (8) ถืออยู่ป่า (9) อยู่โคนต้นไม้ (10) อยู่กลางแจ้ง (11) อยู่ป่าช้า (12) อยู่ในที่แล้วแต่จัดให้
- หมวดที่ 4 วิริยปฏิสังยุตต์ เกี่ยวกับความเพียร (13) คือ นั่งอย่างเดียวไม่นอน


 ถ้ำผาแดง
ที่ตั้ง : อยู่ในเทือกเขาสวนกวาง ในบริเวณวัดถ้ำผาแดง บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่

 ลักษณะเด่นของแหล่ง
เป็นหน้าผาหินทรายหนาประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ที่จุดชุมวิวเทือกเขาสวนกวางของวัด จะเห็นลักษณะของแอ่งรูปประทุน (anticlinal valley) ชัดเจน ภายในวิหารวัดมีลักษณะคล้ายเพิงถ้ำเดิมมีขนาดยาว 26 เมตร สูง 3 เมตร ลึก 7 เมตร ปัจจุบันมีการสร้างอาคารปกคุลมโดยมีเพิงถ้ำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสร้างเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

ธรณีวิทยา
บริเวณนี้เป็นหินของหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 100 วางตัวในทิศทางประมาณ 1740 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย สีขาว สีขาวแกมเหลือง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ขนาดเม็ดละเอียด การคัดขนาดดี ความกลมมนปานกลางถึงดี ชั้นหนาปานกลางถึงชั้นหนา พบชั้นเฉียงระดับ (15/252 และ 13/350) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว

การเดินทาง
จากตัวเมืองขอนแก่น ไปตามถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงทางแยกอำเภอเขาสวนกวาง แยกขวาไปบ้านดงเย็น ผ่านบ้านห้วยบาก บ้านนาอ่างทอง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากบ้านดงเย็นมีทางขึ้นเขาไปวัดถ้ำผาแดง


แผนที่
วัดถ้ำผาแดง (ผานิมิต)
บ้านดงเย็น ตำบล บัวเงิน อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น 40140

https://g.co/kgs/B8b2tv

 
14 มีนาคม 60 16:59:14
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.