กฟผ.เดินสาย ปลูกฝังเยาวชน ใช้พลังงานอย่างประหยัด   


นายชาญชัย รวมแก้ว หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากร กฟผ. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ กฟผ.ประชาสัมพันธ์สัญจรโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ กฟผ. การบรรยาย พ.ร.บ. กฟผ.พ.ศ. 2511 ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังทัศนคติให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักการใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการพัฒนาทางความคิด เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของระบบส่ง – จ่ายไฟฟ้าแรงสูง การบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมแนะนำชุดแต่งกายในการปฏิบัติงานบนที่สูง (Hot Line) สำหรับใช้ในการปีนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ตอบคำถามชิงรางวัลฯ และมอบทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นายชาญชัย รวมแก้ว หัวหน้ากองบริหาร กฟผ. กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มีหน้าที่จัดหาพลังงานไฟฟ้า โดยการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจที่สำคัญคือ การดูแลระบบส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.และส่งจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดส่งจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟอย่างเพียงพอ มั่นคงและมีประสิทธิภาพ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นสมบัติของประชาชนทุกคน ซึ่งมีความจำเป็นต้องพาดผ่านไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่มีจังหวัดสกลนครด้วย ดังนั้น กฟผ.จึงมีแผนการเข้าไปพื้นที่ต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน รวมถึงการดูแลช่วยเหลือสังคม ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโครงการ กฟผ.ประชาสัมพันธ์สัญจรโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงการของ กฟผ.ที่จัดกิจกรรมการเข้าพบคณะครู และนักเรียน เพื่อเผยแพร่ให้รับรู้ภารกิจ กฟผ.ตลอดทั้งการดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง อันเกิดจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง การจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสื่อสารให้ความรู้กับทุกภาคทุกส่วน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อันจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และ กฟผ.ยังได้จัดสรรเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดยาสามัญประจำบ้าน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ขนม ให้ทุกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมด้วย

นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บางทีการกระทำที่ขาดความรู้ หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ หากเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในการช่วยดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ก็จะทำให้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงต่อไปในอนาคต ทำให้มีไฟฟ้าใช้อยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนทุกคนตั้งใจรับฟัง ได้รับความรู้จากพี่ๆ กฟผ.ซึ่งเป็นบุคคลที่ล้วนแล้วแต่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้

“ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้จัดโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อเยาวชน ทำให้ทราบว่า กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมในทุกภาคส่วน และได้จัดให้มีโครงการฯ ออกมาประชาสัมพันธ์สัญจรตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านภารกิจ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ได้รับทราบการป้องกันข้อขัดข้องในระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง”
12 มิถุนายน 60 17:12:50
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.