ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560   


ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น 

พร้อมทั้งนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เอกลักษณ์และความงดงาม ความสวยงามของผ้าไหม มาประยุกต์เป็นชุดสวมใส่ ให้มีความน่าสนใจ เผยแพร่สู่สายตาประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าประกวดซึ่งล้วนเป็นคนอนแก่น ลูกหลานคนขอนแก่น หรือมีความเกี่ยวพันกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหน ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  จึงขอเชิญสางวามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 

กำหนดวันประกวด

  • รอบปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 จัดการประกวดรอบปฐมนิเทศ ณ เวลาหน้าขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
  • รอบตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมสากลฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

กำหนดวันโหวต
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 (ปิดโหวตเวลา 18.00 น.) เป็นการโหวตเพื่อค้นหาตำแหน่ง Miss Popular Vote โดยจังหวัดจะนำภาพและกิจกรรมรอบปฐมนิเทศนำลงเว็บไซต์ khonkaenlink.info และเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ทั้งนี้ หากผู้เข้าประกวดคนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง "Miss Popular Vote 2017"

กำหนดวันรับสมัคร
ยื่นใบสมัครในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) โดยผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่กองประกวดกำหนด อาทิ

  • เป็นเพศหญิง มีสัญญาชาติไทย อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ - 25 ปี (แต่ไม่ถึง 26 ปีในวันประกวดรอบตัดสิน) โดยกรณีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  • มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่กำหนด แต่มีควาประสงค์จะสมัครเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติอยางใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

* เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น
* มีบิดา หรือ มารดา มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน (โดยต้องนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา มาแสดงในวันสมัครด้วย)
* เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอแก่น โดยให้สถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลการประกวด
มีรางวัลเงินสดกว่าสองแสนบาท มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
https://goo.gl/V8tXRx

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) 

[ ข่าวการประกวดปีที่ผ่านมา ]
16 พฤศจิกายน 60 17:38:12
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.