จังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอมัญจาคีรี   


เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี โดยทำการมอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี สำหรับอำเภอมัญจาคีรี มีผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 ตำบล 118 หมู่บ้านสำหรับตำบลกุดเค้ามีผู้ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 17 หมู่บ้าน 130 ราย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือชาวตำบลกุดเค้า เป็นการช่วยเหลือเป็นเงินสดสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยซึ่งมีผู้เดือดร้อนจำนวน 130 ครัวเรือช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาทเป็นเงิน 130,000 บาท เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าให้กับครอบครัวที่ประสบภัยโดยใช้เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. 2529

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีอำเภอที่ประสบภัย 14 อำเภอ 85 ตำบล 782 หมู่บ้าน 18,689 ครัวเรือน ซึ่งการช่วยเหลือเบื้องต้นมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือก่อนในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาอีกครั้งหนึ่งและจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือไปเยียวยาให้กับผู้ที่เดือดร้อนต่อไป

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คุณชยุต อนุสุริยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
14 พฤศจิกายน 60 11:17:49
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.