จี้ 'รัฐ' ทบทวนเงินเดือนพนักงานมหา'ลัย อย่างน้อย 6% ขึ้นไป   


ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดเลื่อนขั้นเงินเดือนส่วนราชการไม่เกินร้อยละ 6 ของงบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณที่เป็นรายจ่ายที่จ่ายเป็นเงินเดือนฯ จากเดิมพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ร้อยละ 70 โดยสำนักงบฯชี้แจงว่าการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนใกล้เคียงกัน ซึ่งตนเห็นว่าการปรับดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อระบบพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะยาว เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีสวัสดิการต่างๆ เหมือนกับข้าราชการ“พนักงานมหาวิทยาลัยต้องนำเงินเดือนที่ได้รับมาซื้อสวัสดิการต่าง ๆให้กับตัวเอง เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ดังนั้น รัฐบาลควรกำหนดการเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ 6 หรือมากกว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจ และรักษาคนดี คนเก่งของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป”ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าว.

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก https://www.dailynews.co.th/education/610066
14 พฤศจิกายน 60 15:44:28
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.