ร.ร.เทศบาลบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   


ที่แปลงนาสาธิต โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นำชาวชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกันเกี่ยวข้าวบนแปลงนาสาธิต 3 งาน ซึ่งได้จัดทำขึ้นบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ในชื่อโครงงานมากกว่าข้าว โดยมีนักเรียนจากทุกระดับชั้นเข้าร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตกันอย่างพร้อมเพรียง           น.ส.ธัญน์จิรา อภิรมยานนท์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กล่าวว่า แปลงนาสาธิตบนพื้นที่ 3 งาน ที่โรงเรียนได้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นวิชาโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เน้นไปที่วิชาประสบการณ์ที่ควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี โดยแปลงนาสาธิตแห่งนี้นักเรียนได้ทำการเพาะปลูกมาตั้งแต่เดือน พ.ค. และวันนี้เข้าสู่ฤดูของการเก็บเกี่ยว โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนาแห่งนี้นั้นเป็นพันธุ์ข้าว กข.6 และข้าวลืมผัว โดยนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชาปลูกข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การไถกลบดิน การเตรียมดิน จนถึงการปักดำ การดูแลรักษา โดยใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก และวันนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการเกี่ยวข้าวที่นักเรียนทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ส่วนผลผลิตที่ทำการเก็บเกี่ยววันนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ 25 กระสอบโดยบางส่วนจะเก็บไว้ใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทุกระดับชั้นและบางส่วนจะถูกนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องคือในเรื่องของการแปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เป็นลำดับต่อไป

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก INNNEWS

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=822690
14 พฤศจิกายน 60 18:30:41
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.