ประเทศไทยประกาศแบ่งกลุ่มจังหวัดใหม่ เป็น 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด   


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยในประกาศได้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัดและกำหนดให้มีภาคอีก 6 ภาค

การกำหนดกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการนั้นคล้ายคลึงกับของเดิมที่มีอยู่บ้าง โดยยังคงมี 18 กลุ่มจังหวัดเท่าจำนวนเดิม  แต่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ไปบ้าง อย่างเช่น ภาคกลาง เคยมีอยู่ 5 กลุ่ม ลดลงเหลือ 4 กลุ่ม ภาคใต้ชายแดน ที่เคยมี สงขลา และสตูล อยู่ด้วยก็ดึง สงขลา และสตูล ออกไปอยู่กลุ่มอื่น เหลือ 3 จังหวัดชายแดนคือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ให้ จังหวัดยะลา เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาคที่ 1  ภาคกลาง ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัดคือ

1.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

3.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 2 ภาคใต้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัดคือ

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา โดยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล โดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 3 ภาคใต้ชายแดน มีเพียง 1 กลุ่มจังหวัด คือ

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา โดยให้จังหวัดยะลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 4 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัด คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยให้ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

(2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยให้ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 5 กลุ่มจังหวัด คือ

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยให้ จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยให้จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

3.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคที่ 6 ภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัด คือ

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยให้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ โดยให้ จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้ จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยให้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

             อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาเปลี่ยนผ่านในการดำเนินงานโดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ที่มา
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/14.PDF

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/13.PDF
30 พฤศจิกายน 60 21:10:49
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.