บ้านสมเด็จโพลล์ เผยเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนกรุง ภาคอีสานจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับ1คือขอนแก่น   


บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคนกรุงเทพฯ เลือกเที่ยวภาคเหนือ พักแบบรีสอร์ท เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี ขอนแก่น เพชรบุรี นครนายก ยอดนิยม

     ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร

       กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,271 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

 

        ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า คนกรุงเทพมหานครจะนิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยภูมิภาคใดที่เป็นจุดมุ่งหมายของของคนกรุงเทพมหานคร คือจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว และการหาที่พักในรูปแบบที่คนกรุงเทพมหานครต้องการเข้าพัก ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร

       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือภาคเหนือ ร้อยละ35.6 อันดับที่สองคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ16.3 อันดับที่สามคือภาคตะวันออก ร้อยละ12.9 อันดับที่สี่คือภาคใต้ ร้อยละ12.2 อันดับที่ห้าคือภาคตะวันตก ร้อยละ11.7 และอันดับที่หกคือภาคกลาง ร้อยละ11.3

       และคิดจะหาที่พักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยอันดับแรกคือแบบรีสอร์ท ร้อยละ39.4 อันดับที่สอง คือแบบโรงแรม ร้อยละ32.0 และอันดับที่สามคือแบบโฮมสเตย์ ร้อยละ28.6

      ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 37.8 อันดับที่สองคือจังหวัดเชียงราย ร้อยละ25.6 อันดับที่สามคือจังหวัดน่าน ร้อยละ24.3 อันดับที่สี่คือจังหวัดพะเยา ร้อยละ18.6 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ16.1

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 27.4อันดับที่สองคือจังหวัดนครพนม 21.2 อันดับที่สามคือจังหวัดชัยภูมิ 20.8 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครราชสีมา 19.9 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ15.0

     ภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 32.5 อันดับที่สองคือจังหวัดระยอง ร้อยละ28.0 อันดับที่สามคือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ27.7 อันดับที่สี่คือจังหวัดตราด ร้อยละ24.3 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ20.0

     ภาคใต้ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกระบี่ 27.7 อันดับที่สองคือจังหวัดชุมพร 19.4 อันดับที่สามคือจังหวัดตรัง 18.6 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราช 17.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ16.0

      ภาคตะวันตก จุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 32.9 อันดับที่สองคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ30.7 อันดับที่สามคือจังหวัดราชบุรี ร้อยละ29.9 อันดับที่สี่คือจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ27.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดตาก ร้อยละ23.1

     ภาคกลาง มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดนครนายก ร้อยละ 23.8 อันดับที่สองคือจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ22.8 อันดับที่สามคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ21.2 อันดับที่สี่คือจังหวัดชัยนาท ร้อยละ18.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดพิจิตร ร้อยละ14.2

ที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
7 ธันวาคม 60 00:11:24
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.