ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค.   


กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ความว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณ ประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่าง เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณ และการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
24 ตุลาคม 61 18:46:47
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.