รายงานพิเศษ: ม.ขอนแก่น จัดอลังการ สีฐานเฟสติวัล 2018 "บุญสมมาบูชาน้ำ" 3 วัน 3 คืน   


รายงานพิเศษ: ม.ขอนแก่น จัดอลังการ สีฐานเฟสติวัล 2018 "บุญสมมาบูชาน้ำ"  3 วัน 3 คืน  ภาพลักษณ์ใหม่สืบสานประเพณีลอยกระทงไทยยกระดับขึ้นสู่สากล

ประเพณีไทยเป็นการกระทำกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เช่น แม่พระธรณี พระแม่โพสพ และแม่พระคงคา ได้ให้ที่อยู่อาศัย ให้ความสมบูรณ์แก่ไร่นา ให้ได้อาบได้กิน ดังนั้นจึงได้มีประเพณีลอยกระทง เพื่อสร้างบุญ แผ่กุศล สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบัน เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย งานประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า "งานลอยกระทง" ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาหลายปี กระทั่งปี 2559 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการจัดงาน "สีฐานเฟสติวัล" ขึ้นโดยกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำหรับปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้จัดงานลอยกระทงใน ม.ขอนแก่น ในชื่อว่า สีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" Sithan KKU Festival 2018   ที่ได้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของงานลอยกระทงเพื่อที่จะตอบโจทย์ ฮีต-คอง ของภาคอีสาน ด้วยการพัฒนาจากงานลอยกระทง เป็นงาน "สีฐาน KKU เฟสติวัล" หมายความว่าเป็นงานที่เปลี่ยนจากลอยกระทง ให้เป็นงานบุญ หัวใจสำคัญหลักของงานลอยกระทง เพื่อที่จะให้คนสำนึก เห็นคุณค่าของแม่น้ำ เห็นคุณค่าของสายน้ำ ที่มีประโยชน์ต่อผู้คน ที่เราย่ำยีได้อาบได้ดื่มกินมาเป็นระยะเวลายาวนาน
 
 
รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง หรือการทำบุญเดือนสิบสอง จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบุญคุณของน้ำ และการขอขมา เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของพระแม่คงคา  ตลอดจนการทำบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นวิถีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา   การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ฟื้นฟู และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกของชาติ  โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิชาการและวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา   เพื่อให้เกิดเป็นคุณค่า  ผันเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจ  นับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นต้นแบบของการพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนในงานด้านศิลปวัฒนธรรม  สอดคล้องกับเสาหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ และ  Creative Economy องค์กรที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 
          
“การเปลี่ยนแปลงประเพณีดั้งเดิม ให้กลายเป็นประเพณีร่วมสมัย นับเป็นเรื่องยากและท้าทาย เพราะต้องใส่ใจรายละเอียด ใช้ทักษะ ผนวกกับจังหวะของความรู้สึกนึกคิด  เพื่อสร้างสุนทรียะให้สามารถดึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาเสริมสร้างให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้  เกิดเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งงานสีฐานเฟสติวัลครั้งที่ผ่านมาเกิดกระแสตอบรับไปในทิศทางที่ดี ประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเกิดความสนใจมากขึ้นเมื่อประยุกต์ใช้อย่างร่วมสมัย เกิดเป็นงานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความยั่งยืน”   รศ.ดร.กิตติชัย กล่าว
          
รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงาน Sithan KKU Festival 2018 หรือ งานบุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2561  ในระหว่างวันที่ 20 - 22  พฤศจิกายน  2561  ณ บริเวณบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในวันที่ 20 พ.ย. เช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 66 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระ 10 รูป พิธิอัญเชิญพระอุปคุต(พุทธศิลป์สถาน) สาธิตการแสดงหุ่นกระบอกอีสานคณะเพชรหนองเรือ (อาคารพุทธศิลป์)  ขบวนแห่สมมาบูชาน้ำ (ถนนสีฐาน- พุทธศิลป์สถาน) พิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ริมบึงสีฐานฝั่งตะวันตก การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง"  หมอลำคณะเสียงอีสาน
 
 
วันที่ 21 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สัมมนาวิชาการ "น้ำ" เวลา 10.00 น.ปิดทองยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ (ริมบึงสีฐาน) สาธิตและโชว์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ลอยกระทงสมมาบูชาน้ำ(บึงสีฐาน) การประกวดวงโปงลาง จัดแสดงกระทงไฟและเรือไฟกลางน้ำบึงสีฐาน ม.ขอนแก่น และหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ กับ หนังกลางแปลง 
 
วันที่ 22 พ.ย. วันลอยกระทง มีประกวดขบวนแห่กระทง ประจำปี 2561  และการประกวดกระทง การแสดงจากวงชนะเลิศการประกวดโปงลาง การประกวด Miss KKU Angel พิธีเปิดประเพณีลอยกระทงและการประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานหมอลำกลอนประยุกต์
 
สุดท้าย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมสีฐานเฟสติวัล สามารถนำวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ กลายเป็นกิจกรรมร่วมสมัย เปลี่ยนงานลอยกระทงในรูปแบบเดิมให้ตระการตา และทำให้ประชาชนหันมาสนใจวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนและน่ายกย่อง เพราะเป็นภาพจำใหม่ของคนทั่วๆไป หากจะลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองต้องนึกถึงสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kku.ac.th/SithanKKUFestival/
 17 พฤศจิกายน 61 10:27:24
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.