ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้คุณหรือให้โทษ? วันเดือนปีเกิด จะส่งผลต่อชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มข.   

ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา 7,382 คน 
      
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2561  โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 249 คน ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง 103 คน ปริญญาโท 922 คน   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4  คน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 205 คน  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  (ป.เอก 1) 63 คน ปริญญาตรี 5,836 คน รวม 7,382  คน  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           
โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลา 09.00  น. นายเตช  บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ  ในโอกาสนี้ นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนางจารุวรรณ์  ไตรรัตนศิริชัย  ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนมหาวิทยาลัย ได้ถวายพวงมาลัยคล้องพระกร และผู้แทนหน่วยงาน ถวายพวงมาลัยคล้องพระกร จากนั้นจึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ


           
เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี นายเตช  บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมได้เบิก  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์  และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามลำดับดังนี้ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1. ศาตราจารย์เชจิ โอคาดะ   ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
2. นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา   ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. ศาสตราจารย์อเนก  กิจเจา ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
5. นายอ๊อด  พงสะหวัน  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบิหารกิจการสาธารณะ

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ     
1. ศาสตราจารย์อารันต์  พัฒโนทัย (ประเภทบุคคล)
2. มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (ประเภทนิติบุคคล)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  
1. นายสิทธิชัย  ลีเกษม  

รางวัลศรีมอดินแดง
1. ศาสตราจารย์สนั่น  จอกลอย  (ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ)
2. นางสาวเกษสุดา  เดชภิมล  (ประเภทบุคลากร สนับสนุน)         

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์
นายปริญญา  เนตรคำ  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         
จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร  และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561   ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน 12 ราย   จากนั้นเสด็จฯออกจากอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง  ( วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ข่าว  / ภาพ :  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล7 ธันวาคม 61 11:13:45
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.