มูลนิธิโพธิศาสตร์ มอบรางวัล "โพธิ์ทองคุณธรรม" เชิดชูผู้มีผลงานดีเด่น   


    มูลนิธิโพธิศาสตร์ ร่วมกับสภาเครือข่ายภาคประชาชนแห่งชาติ มอบรางวัล “โพธิ์ทองคุณธรรม” ให้กับผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ และมอบเงินโครงการคืนคนดีสู่สังคม 

    เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒ มูลนิธิโพธิศาสตร์ ร่วมกับสภาเครือข่ายภาคประชาชนแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัล “โพธิ์ทองคุณธรรม” โดยมี มรว.วรปภา จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับบุคคลผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีหลักการทำงานที่ยึดถือคุณธรรม มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล รวม ๑๖๔ คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอลเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

    ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี ประธานมูลนิธิโพธิศาสตร์ กล่าวว่า รางวัลโพธิ์ทองคุณธรรม ได้ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นรูปใบศรีมหาโพธิ์แกะสลักลวดลายที่บ่งบอกถึงความงดงามแห่งคุณธรรม ใบศรีมหาโพธิ์สีทองอร่ามวางอยู่บนถ้วยเกียรตติยศ เพื่อการันตีถึงการยกย่ออง เชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวม ๗ ประเภท นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสมทบกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนผู้หลงผิดในโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
26 พฤษภาคม 62 09:28:06
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.