กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ต.ค.นี้   ในปี พ.ศ. 2562 จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 17 ต.ค. 2562 สิ้นสุดประมาณกลางเดือน ก.พ. 2563 โดยจะมีจำนวนวันที่อยู่ในฤดูหนาวคือ 122 วัน ซึ่งมากกว่าปี 2561 ที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 117 วัน 

    เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562  กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่่าสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุม บริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออก เฉียงใต้หรือลมตะวันออก 

    ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุก หนาแน่นต่อไปเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS