งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 57,909)
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

(อัพเดท 19 มิ.ย. 63)


บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด


ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 -  4105


Website : http://www.khonkaenram.com/


E-mail : hrkkram@gmail.com


Facebook : khonkaenram


     


สถานที่รับสมัคร :  สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ


ตำแหน่งที่รับสมัคร


1.ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน


2. พนักงานต้อนรับและลงทะเบียน


3.พลเปล


4.นักรังสีการแพทย์


5.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย


6.พยาบาลวิชาชีพ


7.พนักงานนวดแผนไทย


8.เจ้าหน้าที่โภชนาการ


9.พนักงานทำความสะอาด


10.Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา


 


 


1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน


คุณสมบัติ


- เพศหญิง


- อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป


- จบปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว/ สาขาที่เกี่ยวข้อง


- ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม/โรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ


- มีใจรักงานบริการ


- มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้


- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์


- มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม และรักความสะอาด


- มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ( Word, Excel)


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)


      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


 


2. พนักงานต้อนรับและลงทะเบียน


     คุณสมบัติ


- เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี


- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


- สามารถพิมพ์ดีด และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ


- มีประสบการณ์การทำงาน / สื่อสารภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


- สามารถทำงานเป็นกะ หรือเวรได้


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)


      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


     


3.  พลเปล


คุณสมบัติ


- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี


- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป


- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


- สามารถขึ้นเวรได้


- มีความขยันอดทน รักในงานบริการ


- บุคลิกภาพดี


- รับหลายอัตรา


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)


- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


 


4. นักรังสีการแพทย์


คุณสมบัติ


      -  เพศหญิง/ชาย 


      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค


                  -   รับหลายอัตรา


ค่าตอบแทนสวัสดิการ


       -  เงินเดือนสูง


       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ


       -  ค่าความชำนาญทางรังสี


       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี


       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.) 


       - รายได้ประจำ  40,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา)


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)


- ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ


- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


 


5.  พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยใน, แผนกรังสี, แผนกจ่ายกลาง, แผนกทันตกรรม)


คุณสมบัติ


- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี


- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป


- สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)


- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้


- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ


- รับหลายอัตรา


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)


- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)


- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


 


6. พยาบาลวิชาชีพ


คุณสมบัติ


- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี


- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์


- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล


- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


- รับหลายอัตรา


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)


- ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา)


- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


 


7.  พนักงานนวดแผนไทย


คุณสมบัติ


- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี


- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย


- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


- รับหลายอัตรา


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา)


- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


 


8. เจ้าหน้าที่โภชนาการ


คุณสมบัติ


- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี


- วุฒิการศึกษา ปวส , ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ


- สามารถขึ้นเวรได้


- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 


 


9. พนักงานทำความสะอาด


คุณสมบัติ


- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี


- วุฒิการศึกษาประถมชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป


- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้


- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ใบประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6  (ฉบับจริง และสำเนา)


- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 


 


10. Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา


คุณสมบัติ


- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี


- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป


- มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ


- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับจริง และสำเนา)


-     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)


-      สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 


 


 


 


 


 


 


 
ที่อยู่ : ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043- 002002 ต่อ 4103 - 4105
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.com


ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -
19 มิถุนายน 63 10:56:59
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS