งาน : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด (สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์)    (อ่าน 18,688)


บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด (สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์)

Video Maker
รายละเอียดงาน:
1. เขียนบทโฆษณาสินค้าของบริษัทให้น่าสนใจ
2. ออกกอง ถ่ายทำ กำกับทีมงานและนักแสดง
3. ตัดต่องานวีดีโอโฆษณา
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ในการกำกับและถ่ายทำงานวีดีโอ หรือ โฆษณา อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์


****************************

Motion Graphic
รายละเอียดงาน:
1. ออกแบบจัดทำ Motion graphic และ Presentation ด้วย After Effect
2. ตัดต่องานวีดีโอโฆษณา ด้วย Premiere pro
3. เป็นผู้ช่วยในทีมงานถ่ายทำวีดีโอโฆษณา
คุณสมบัติ  
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
3. สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี - Photoshop - Illustrator - After Effect/Animate - Premiere pro 
4.มีความคิดสร้างสรรค์


****************************

Graphic Design 
รายละเอียดงาน:  
1. ออกแบบสื่อโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น Logo, Packaging, Brochure, Poster, Banner
2. ทำสื่อให้ความรู้ ด้วย การ์ตูน หรือ ภาพแนว Info Graphic  
3. เป็นผู้ช่วยในทีมงานถ่ายทำวีดีโอโฆษณา  
คุณสมบัติ 
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
3. สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี - Photoshop - Illustrator  
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำ Graphic Design
กกกกก
พนักงานขาย (กะดึก/กะเช้า/กะเย็น)

เงินเดือน : 13,000 - 15,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม) (ไม่รวมค่ากะเดือนละ 500-1,000 บาท)
รายละเอียดงาน:
1. จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์  Line  Facebook  และ ช่องทางอื่นๆ 
2. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  
3. ออกบิลขายสินค้า  สรุปยอดขายสินค้า  ส่งเสริมการขายสินค้า 
4. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  (กะดึก เวลางาน 00.00-09.00น. / กะเช้า เวลางาน 08.00-17.00น. /กะเย็น เวลางาน 16.00-01.00น.)

คุณสมบัติ:
1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20-35  ปี 
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านการขาย มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน 
4. ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

****************************

ผู้ช่วยจัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

เงินเดือน : 17,000 - 22,000  บาท
รายละเอียดงาน:
1. วางแผนพัฒนางานในฝ่ายบุคคลและธุรการ 
2. กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
3. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
4. ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ เงินเดือน กฎระเบียบของบริษัท  
5. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ  
6. รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร 
7. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)

คุณสมบัติ:
1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 - 50 ปี 
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง 
4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน 
5. ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคลและธุรการ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

****************************

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท
รายละเอียดงาน:
1.สามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 
2.จัดทำบัญชีทะเบียนทรัพย์ของบริษัทฯ
3.สามารถช่วยตรวจสอบเอกสารการบันทึกรายรับ-รายจ่าย
4.ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น
5.เสนอและแนะนำวิธีการทำงานในแผนกบัญชีการเงินของบริษัทฯ
6.สามารถดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
7.ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
8.ปฏิบัติงาน(เวลางาน 08.00 - 17.00 น.)

คุณสมบัติ:
 1. ชาย/หญิง อายุ : 25-30 ปี
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 3. มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง
 5. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3-5 ปี
 6. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1-5 ปี
 7. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 8. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 9. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

****************************

หัวหน้าแผนกขาย (กะดึก/กะเช้า/กะเย็น)

เงินเดือน : 15,000-16,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม) (ไม่รวมค่ากะเดือนละ 500-1,000 บาท)
รายละเอียดงาน:
1. ควบคุมการทำงานในแผนกขายให้ได้คุณภาพ 
2. แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก 
3. จัดทำรายงานการทำงาน จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์  Line Facebook และช่องทางอื่นๆ 
4. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  
5. ออกบิลขายสินค้า  สรุปยอดขายสินค้า  ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6. เวลาทไงาน (กะดึก เวลางาน 00.00-09.00น. /กะเช้า เวลางาน 08.00-17.00น. / กะเย็น เวลางาน 16.00-01.00น.)

คุณสมบัติ:
1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี 
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
4. ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 

****************************

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล 
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด 
102 หมู่13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
แผนที่ https://goo.gl/maps/aLwuayiR6PD2
เวปไซต์ www.bunditworld.com
โทร. 095-6647125 / 043-306484
mail : bunditworld.hr@gmail.com

 

 ที่อยู่ : 102 หมู่13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 095-6647125 / 043-306484
เว็บไซต์ : www.bunditworld.com
อีเมล : -ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


28 มิถุนายน 62 10:33:57
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.