งาน : บริษัท พีแอนด์พี โปรดิวส์ จำกัด    (อ่าน 2,020)


บริษัท พีแอนด์พี โปรดิวส์ จำกัด
โรงงานชำแหละและแปรรูปชิ้นส่วนไก่

ที่อยู่ : 162/180 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0809989424
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : issaratouch2531@gmail.comตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1 วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูปสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และชำเเหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคภายในประเทศและภายนอกประเทศ
2 ควบคุมการทวนสอบกระบวนการผลิตของโรงงาน
3 ควบคุมและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดให้
4 ดูแลระบบ GMP HACCP ISO 22000 และISO 9001 เป็นต้น
คุณสมบัติเบื้องต้น
1 มีความรอบคอบกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษญ์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
2 วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป
3 มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต
4 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 22000 และISO 9001
5 มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
6 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งประวัติ และ Resume มาที่ Email : issaratouch2531@gmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1.จัดทำบัญชีที่เกิดขึ้น(รายรับ-รายจ่าย) สินค้าคงคลัง ระบบบัญชีต่าง ๆ ในบริษัทอย่างถูกต้อง
2.จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน
3.วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีองค์กร
4.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
คุณสมบัติเบื้องต้น
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word Excel โปรแกรมพื้นฐานด้านบัญชี
3.มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
4.บุคลิกภาพดี/ มีมนุษสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งประวัติ และ Resume มาที่ Email : issaratouch2531@gmail.com
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1.วางโครงสร้างและพัฒนาด้าน HRM,HRD ในองค์กร
2.ทำงานด้านประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก นำส่งเงินสมทบ
3.ทำงานด้านภาษี ยื่นภาษี ภงด 1 และภงด 1 ก(สิ้นปี)
4.จัดทำคู่มือพนักงานให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
5.การบริหารข้อร้องเรียน และความขัดแย้งด้านแรงงาน
6.การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
7.ออกประกาศของบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน,หนังสือรับรองการทำงาน
8.ทำ Time Attendance ทำสถิติ ขาด ลา มา สาย ของพนักงาน
9.จัดฝึกอบรมพนักงานให้ครบหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมนำส่งกรมพัฒฯ ให้ครบหลักสูตร
10.การกำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เช่น จัดสัมมนาประจำปี - สวัสดิการ-เงินกองทุนสะสม
11.ประสานงานกับ Outsource เกี่ยวกับเอกสาร Work Permit-Visa การจัดทำหรือต่ออายุ การนำแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่
12.กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
13.การวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่บริษัทมี
14.การกำหนดแนวทางในการสรรหา และกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร
15.การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการว่าจ้างบุคลากรตั้งแต่การรับสมัครจนจบกระบวรการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
16.การกำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
17.การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม
18.การกำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล เพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส
19.การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรระยะยาว
20.การบริหารค่าจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และการบริหารสวัสดิการ และเงินจูงใจประเภทต่างๆ
21. บริหารเรื่องกฎหมายแรงงาน,ความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถแนะนำผู้บริหารให้ปฎิบัติได้จริง
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งประวัติ และ Resume มาที่ Email : issaratouch2531@gmail.com


18 ตุลาคม 62 15:26:18
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.