งาน : บริษัท พีแอนด์พี โปรดิวส์ จำกัด    (อ่าน 2,409)
บริษัท พีแอนด์พี โปรดิวส์ จำกัด
โรงงานชำแหละและแปรรูปชิ้นส่วนไก่

ที่อยู่ : 162/180 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0809989424
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : issaratouch2531@gmail.com


ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญาตรี
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน

1 วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูปสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และชำเเหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคภายในประเทศและภายนอกประเทศ

2 ควบคุมการทวนสอบกระบวนการผลิตของโรงงาน

3 ควบคุมและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดให้

4 ดูแลระบบ GMP HACCP ISO 22000 และISO 9001 เป็นต้น

คุณสมบัติเบื้องต้น

1 มีความรอบคอบกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษญ์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

2 วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป

3 มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต

4 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 22000 และISO 9001

5 มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

6 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

-สามารถส่งประวัติ และ Resume มาที่ Email : issaratouch2531@gmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญาตรี
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน

1.จัดทำบัญชีที่เกิดขึ้น(รายรับ-รายจ่าย) สินค้าคงคลัง ระบบบัญชีต่าง ๆ ในบริษัทอย่างถูกต้อง

2.จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน

3.วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีองค์กร

4.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติเบื้องต้น

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word Excel โปรแกรมพื้นฐานด้านบัญชี

3.มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน

4.บุคลิกภาพดี/ มีมนุษสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

วิธีการสมัคร

-สามารถส่งประวัติ และ Resume มาที่ Email : issaratouch2531@gmail.com
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : ปริญาตรี
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน

1.วางโครงสร้างและพัฒนาด้าน HRM,HRD ในองค์กร

2.ทำงานด้านประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก นำส่งเงินสมทบ

3.ทำงานด้านภาษี ยื่นภาษี ภงด 1 และภงด 1 ก(สิ้นปี)

4.จัดทำคู่มือพนักงานให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

5.การบริหารข้อร้องเรียน และความขัดแย้งด้านแรงงาน

6.การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

7.ออกประกาศของบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน,หนังสือรับรองการทำงาน

8.ทำ Time Attendance ทำสถิติ ขาด ลา มา สาย ของพนักงาน

9.จัดฝึกอบรมพนักงานให้ครบหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมนำส่งกรมพัฒฯ ให้ครบหลักสูตร

10.การกำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เช่น จัดสัมมนาประจำปี - สวัสดิการ-เงินกองทุนสะสม

11.ประสานงานกับ Outsource เกี่ยวกับเอกสาร Work Permit-Visa การจัดทำหรือต่ออายุ การนำแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่

12.กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

13.การวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่บริษัทมี

14.การกำหนดแนวทางในการสรรหา และกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร

15.การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการว่าจ้างบุคลากรตั้งแต่การรับสมัครจนจบกระบวรการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

16.การกำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

17.การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม

18.การกำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล เพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส

19.การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรระยะยาว

20.การบริหารค่าจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และการบริหารสวัสดิการ และเงินจูงใจประเภทต่างๆ

21. บริหารเรื่องกฎหมายแรงงาน,ความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถแนะนำผู้บริหารให้ปฎิบัติได้จริง

วิธีการสมัคร

-สามารถส่งประวัติ และ Resume มาที่ Email : issaratouch2531@gmail.com
18 ตุลาคม 62 15:26:18
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS