ชวนไปท่องโลกของแมลงนานาพันธุ์ที่ 'ฮังแมลงชุมแพ' จ.ขอนแก่น   


“ฮังแมลง” เป็นการออกเสียงตามภาษาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง “รังแมลง” ที่นี่ได้แบ่งจุดการเรียนรู้ออกเป็น 5 จุด เริ่มที่ จุดที่ 1 “อาคารนิทรรศการ” หรือ “อาคารผึ้ง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 อาคารนี้ได้รวบรวมข้อมูลของแมลงในท้องถิ่นมาจัดแสดงตามอันดับ (Order) ที่สำคัญ เช่น ด้วง ผีเสื้อ มวน ซึ่งแมลงทุกชนิดที่จัดแสดงอยู่จะไม่มีชีวิต เป็นเพียงตัวอย่างแมลงเท่านั้น 

รวมถึงมีบอร์ดนิทรรศการจัดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ของแมลง ประวัตินักกีฏวิทยา และยังมีแมลงที่แปลกใหม่น่าสนใจจัดแสดงอยู่ในอาคารนี้ด้วย 

จุดที่ 2 เรียกว่า “ฮังแมลง” ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของที่นี่ โดยได้รวบรวมแมลงในท้องถิ่นที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ มากกว่า 20 ชนิด มาจัดแสดงในตู้กระจกที่ตกแต่งให้เหมือนเป็นรังของแมลง ถือเป็นจุดที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

ตัวอย่างเช่น “แมลงสาบมาดากัสการ์” เป็นแมลงสาบที่ไม่มีปีก เคลื่อนไหวช้า, “กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง” มีความเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคล เป็นแมลงแห่งโชคลาภ ช่วยให้ค้าขายร่ำรวย, “มดหนามกระทิงขนของ” ช่วงเอวมีหนามแหลมคล้ายเขากระทิง ส่วนช่วงท้องจะมีขนสีทอง, “กิ้งกือตะเข็บ” เป็นกิ้งกือขนาดเล็กสีดำยาวประมาณ 4.5 ซม. ไม่มีพิษ เป็นต้น จุดที่ 3 คือ “สวนพืชอาหารหนอน” ภายในรวบรวมพืชอาหารของหนอนผีเสื้อไว้มากมาย เช่น ต้นการเวก อาหารของหนอนผีเสื้อ หนอนมะนาว, หัสคุณ อาหารของหนอนผีเสื้อหางติ่งธรรมดา และอื่นๆ อีกมากกว่า 20 ชนิด พร้อมป้ายสื่อความหมาย

จุดที่ 4 เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลต์ “สวนผีเสื้อถุงทอง” หรือ “เฮือนฮักผีเสื้อ” ลักษณะเป็นกรงผีเสื้อขนาดใหญ่ สร้างไว้เพื่อศึกษาชีววิทยาของผีเสื้อถุงทองธรรมดา ภายในประกอบด้วย พืชอาหารของผีเสื้อทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมผีเสื้อกลางวันในท้องถิ่นด้วย 

และจุดที่ 5 คือ “โป่งผีเสื้อเทียม” ที่ต้องเดินตามเส้นทางสำรวจ ระยะทาง 300 เมตร จึงจะพบกับโป่งเทียมชนิดต่างๆ กระจายตัวอยู่รอบบริเวณ ซึ่ง “โป่ง” ก็คือ แหล่งดินเค็มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าและแมลง 

“ฮังแมลงชุมแพ” ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร. 08-3355-4545 และส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th หรือที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น โทร.0-4322-7714 

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล
31 สิงหาคม 60 16:19:24
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.